Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङ