Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेटमिति आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेट विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-27 आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला राशन दररेट
21 दिन अगाडी