Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सरकारी निकायमा बिधुतिय पत्राचार (ईमेल) ब्यबस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५