Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

ठेगाना : चैनपुर, बझाङ्ग

फोन नं : 092421013

फ्याक्स : 092421025

इमेल : daobajhang@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100028569882276