Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वझाङ्ग

चैनपुर, बझाङ्ग

अनिवार्य जानकारी गराउने सम्बन्धमा

2076-02-28

2076-02-28


जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरकारी तथा अर्ध सरकारी, बैंक, वित्तिय संस्था, सार्वजनिक निकायहरुमा कार्यालय प्रमुख¸ सूचना तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी परिवर्तन हुने वेत्तिक्कै यस कार्यालयको इमेल daobajhang@moha.gov.np मा नामथर, ठेगाना तथा सम्पर्क नं. अनिवार्य उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।